https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.pomurec.com/go/203/LOKALNO
https://www.ris-dr.si/go/1011/1886/DRUZINSKI_CENTER_POMURJE

POLITIKA

FOTO: V rogašovski občini za nadgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega sistema

Rogašovci, 25.04.2018 ob 6:00  

V Kulturni dvorani v Svetem Juriju na Goričkem je potekala 20. redna seja Občinskega sveta občine Rogašovci, na kateri so obravnavali 15 točk dnevnega reda in večino od njih tudi potrdili.

Po otvoritvi občinske seje in pozdravnem nagovoru župana občine Rogašovci Edvarda Mihaliča, ki je sejo tudi vodil, je sledila ugotovitev sklepčnosti občinskega sveta in obravnava ter potrditev dnevnega reda. Zatem so občinski svetniki pregledali in potrdili zapisnik 19. redne seje in prav tako zapisnik 9. dopisne seje Občinskega sveta občine Rogašovci.

Nadgradnja vodovoda sistema B ostaja največji projekt v občini

Sledila je razprava o zaključnem računu proračuna občine Rogašovci za leto 2017. Skupnih prihodkov v občini je bilo 2.997.765,01 evra, skupnih odhodkov pa 2.939.314,56 evra. Pri sprejemanju proračuna je naveden kot največji projekt v občini Nadgradnja vodovoda sistema B, s ciljem izgradnje skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo.

Občina je tudi v letu 2017 nadaljevala z reševanjem odvajanja odpadnih voda iz romskih naselij, kjer obstaja problematika velike gostote poselitve in neurejenih greznic, odplake pa se spuščajo v gozd. S projektom »Kanalizacija v romskem naselju Sotina« občina nadaljuje aktivnosti za izgradnjo javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočo čistilno napravo.

Prav tako je občina v lanskem letu nadaljevala z asfaltiranjem in preplastitvijo cest v sklopu projekta »Obnova lokalnih cest in javnih poti« in sofinanciranjem izgradnje malih čistilnih naprav za gospodinjstva, kjer ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Občinski svetniki so po končani razpravi soglasno potrdili predlog zaključnega računa proračuna občine Rogašovci za leto 2017.

Mladim osebam in mladim družinam 2500 evrov pomoči pri prvem reševanju stanovanjskega problema

Občinski svetniki so obravnavali Odlok o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema. Prvo obravnavo so svetniki opravili že na prejšnji seji, tokrat je šlo za drugo obravnavo. Kot so se v razgovoru strinjali občinski svetniki, gre za pomembno in pereče vprašanje, saj mladim dandanes po dolgem obdobju gospodarske krize v preteklih letih, reševanje stanovanjskega problema še vedno predstavlja velik izziv. Obenem so se navzoči svetniki strinjali, da gre za prenizek znesek za financiranje stanovanjske problematike ter predlagali višji in bolj uporaben znesek.

Občinski svetniki so podali predlog, da se v ukrep poleg mladih družin, vključijo tudi mlade osebe, nakar je sledila razprava o definiciji mlade osebe in mlade družine. V prvem primeru naj bi šlo za osebo do 30 let, brez otroka, v drugem primeru pa za starše oz. mlade družine do 35. leta starosti. Kot so se strinjali občinski svetniki, je potrebno mladim osebam in mladi družinam zagotoviti pomoč pod enakimi pogoji, bistvena pa je pomoč in reševanje stanovanjskega problema mladih.

Po zaključni razpravi so občinski svetniki sprejeli Odlok o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema, s spremembo povečanja zneska enkratne denarne pomoči s 1000 na 2500 evrov, ki pa bo že predstavljal bolj oprijemljivo finančno osnovo. S tem ukrepom želijo na občini Rogašovci mladim in mladim družinam olajšati problematiko reševanja bivanjskih razmer ter omogočiti lažji prehod na samostojno življenje.

V nadaljevanju občinske seje so svetniki obravnavali Statut in poslovnik Občinskega sveta občine Rogašovci, oboje v 1. obravnavi, kjer so bile upoštevane pripombe in predlogi, sprejeli pa so sklep, da se politična podoba občine ne spreminja.

Oblikovanje in postavitev turističnih tabel z zemljevidom v občini Rogašovci

V zadnjem delu seje so občinski svetniki obravnavali točke program športa, letni program kulture, letni program društev izven področja kulture, športa in turizma, letni program turizma in letni program kmetijstva za leto 2018 v občini Rogašovci. V obravnavni točki Letnega programa turizma za leto 2018, kjer so zajeti vsi programi na področju turistične dejavnosti, so za te namene v občinskem proračunu zagotovili 2500 evrov.

Občinski svetnik Uroš Ficko je predstavil aktivnosti za postavitev petih turističnih tabel na območju občine Rogašovci. Table, ki prikazujejo zemljevid občine z opisom različnih turističnih znamenitosti, imajo že skoraj dokončno obliko in design. Primer turistične table je prikazal na natisnjenem plakatu, tako da so lahko občinski svetniki podali še svoje predloge. Vsi svetniki so pohvalili vsebino in obliko table ter sklenili, da je bil že skrajni čas, da se takšne table postavijo na ogled turistom in obiskovalcem občine Rogašovci.

Spodbujanje delovanja društev s področja kulture, športa, turizma in nevladnih organizacij

Občina je tudi v preteklem proračunskem letu posvečala posebno pozornost in spodbujala delovanje društev s področja kulture, športa, turizma in nevladnih organizacij. Tako so med drugim finančno podprli številne družbene dejavnosti, kot so športne prireditve, športna vzgoja in rekreacija, kulturne in turistične dejavnosti, društva upokojencev, socialno ter društva izven področja kulture, športa in turizma. Vsa omenjena področja in točke dnevnega reda so občinski svetniki po predstavitvi in obravnavi s sklepom potrdili. V zaključku 20. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci so sledile še pobude in vprašanja s strani občinskih svetnikov ter krajša razprava o predlogih, nakar se je po približno dveh urah in pol seja zaključila.

Več fotografij v spodnji galeriji ...

    Fotogalerija