https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

LOKALNO

Slovar slovenskega knjižnega jezika

 

Besede iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Številka Slovenska beseda Razlaga
1.  abdómen  trebuh
2.  abdúkcija  odmik, odmaknitev (uda) od navadne lege
3.  abonènt kdor se vnaprej naroči na kaj; naročnik
4.  ábraham petdeseti rojstni dan
5.  abrúpten ki je brez zveze, odtrgan
6.  absentízem  izostajanje (od dela), odsotnost
7.  absórpcija  vpijanje, vsrkavanje
8.  afektácija  nenaravno, izumetničeno vedenje ali govorjenje
9.  agráfa  sponka, ki se uporablja za spenjanje in okras
10.  žvókno odprtina pred kuriščem kmečke peči
11.  žvárcet telečja obara z drobtinicami, prepraženimi na maslu
12.  žvarovína nekvalitetno meso z veliko maščobe, mren, kit
13.  žuljavína  ožuljeno mesto (na koži)
14.  žrebíti  roditi, povreči žrebe
15.  žŕdast velik in suh
16.  živčnína  živčna snov v osrednjem živčevju
17.  živobárvnost  lastnost, značilnost živobarvnega
18.  žláhtnost  plemenitost, izbranost
19.  žirántka  članica žirije
20.  žíčar ličinka hrošča pokalice, ki objeda korenine, gomolje poljskih in vrtnih rastlin
21.  žerjavovódja kdor upravlja žerjav
22.  železokrívec delavec, ki krivi železne palice
23.  žarečína  razžarjena snov, magma
24.  zvoníšče  prostor v zvoniku, kjer visijo zvonovi
25.  zvonovína plačilo za zvonjenje v cerkvi
26.  zvitorépec  zvit, prebrisan človek
27.  zvóčnost  lastnost, značilnost zvočnega
28.  zvijáčnik zvijačen človek
29.  zvenketáti  dajati ostre, višje glasove zlasti pri udarcu, trku ob kaj trdega
30.  zŕnovec  otajana zrnata zgornja plast snega
31.  zuhljáti  prijeti za uhelj in stresti
32.  zrésnjenost  stanje zresnjenega človeka
33.  zrakotêsen  za zrak neprepusten
34.  zorílnica prostor za dozorevanje sadja, zoritev živil
35.  zobátec večja morska roparska riba z močnim zobovjem
36.  znánka  ženska, ki se s kom pozna in ima z njim osebne stike
37.  znánstvenofantástičen nanašajoč se na znanstveno fantastiko
38.  značájnež  značajen človek
39.  znáčkar  kdor zbira značke
40.  zmŕšiti  narediti kaj neurejeno, neporavnano, zlasti lase
41.  zmrzíšče  temperatura, pri kateri pri navadnem tlaku tekočina zmrzuje
42.  zmonopolizírati  uvesti, pridobiti monopol
43.  zmétek tekočina, ki ostane pri izdelavi surovega masla;
44.  zmenkaríja dogovorjeno, organizirano srečanje, namenjeno spoznavanju novih ljubezenskih partnerjev:
45.  zmerljívka groba, nespoštljiva, žaljiva beseda, besedna zveza, izrečena navadno v afektu
46.  zmagovítost  lastnost, značilnost zmagovitega
47.  zmájarstvo dejavnost, ki je v zvezi z letanjem, s spuščanjem z zmaji
48.  zlonaméren  ki ima zle, nepoštene namene
49.  zločínskost  lastnost, značilnost zločinskega
50.  zlépljenka  kar je narejeno iz zelo različnih elementov ali delov
51.  zlatokódrast  ki ima zlato rumene kodre
52.  zlátoporočênec  kdor praznuje petdesetletnico poroke
53.  zintelektualizírati  uveljaviti, poudariti um, razum v kaki dejavnosti
54.  zjeklenéti postati zelo odločen, nepopustljiv
55.  zidáriti  ukvarjati se z zidanjem
56.  zgodovinopísje dejavnost, ki se ukvarja s pisanjem del, knjig o zgodovini
57.  zdecimírati  prizadejati občutno številčno izgubo
58.  zavídnik zavisten človek
59.  zatočíšče kraj, prostor, kamor se kdo zateče
60.  zaslúgarstvo  delovanje, ravnanje, ki temelji na pretiranem poudarjanju lastnih zaslug
61.  zanoréti  v dejanju pokazati svojo nespametnost, nerazsodnost:
62.  založníca ženska ali ustanova, ki se ukvarja z zalaganjem knjig, revij
63.  zakriválo  kos blaga, tančica za zakritje obraza, ust
64.  zaklepíšče del ohišja strelnega orožja, v katerem se giblje zaklep
65.  zafrustríran  ki čuti duševno stanje neugodja zaradi nasprotja med željami in možnostmi, ki jih nudi okolje
66.  yulon  poliamidno vlakno jugoslovanske proizvodnje
67.  wrestling  ameriška delno zrežirana rokoborba s prvinami spektakla
68.  whirlpool  manjši bazen ali kad z masažnimi šobami in vodnimi vrtinci
69.  vzžuboréti žuboreč dvigniti se
70.  vžigálo priprava za vžiganje znamenj
71.  vzórnost  lastnost, značilnost vzornega
72.  vzpetína  del zemeljskega površja, ki je višji od okolice
73.  vzlétati ločevati se od tal, podlage in začenjati leteti:
74.  vzgibljáj gib, zlasti malo zaznaven, rahel
75.  vzdražljívost  lastnost, značilnost vzdražljivega
76.  vstavljálnica uganka, pri kateri je treba v besedo, besede vstaviti manjkajoče črke, da se dobi rešitev
77.  vsèrazumevajóč  ki izraža, kaže naklonjen, pozitiven odnos do vsakršnega mišljenja, čustvovanja, ravnanja koga
78.  vrvívka  vsak od navadno sedmih nizkih spevov, ki jih pojejo za tako petje gojeni kanarčki
79.  vrednôta  čemur priznava kdo veliko načelno vrednost in mu zato daje prednost
80.  vizionárstvo notranje doživetje česa, kar v stvarnosti (še) ni nastopilo
81.  virtualizácija  prenos česa v računalniško okolje z namenom posnemati resničnost
82.  vinográdništvo  gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem vinske trte in pridelovanjem grozdja
83.  vdihoválnik  priprava za vdihovanje, inhaliranje zdravil v obliki prahu
84.  uvóznik  kdor se ukvarja z uvozom
85.  utvára predstava, navadno optimistična, ki ni osnovana na resničnosti
86.  utrésti se  zmanjšati svojo prostornino zaradi tresenja
87.  uskóštvo prestop v drugo skupino, stranko
88.  usekanína rana, povzročena z udarcem z ostrim predmetom
89.  univerbizácija   nastanek enobesednega poimenovanja iz večbesednega, poenobesedenje
90.  tuzémstvo ozemlje, dežele tostran državne meje
91.  turíst  kdor potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila
92.  trótovec čebelja družina, v kateri matica ali čebele zalegajo neoplojena jajčeca
93.  tripanosóm bičkarji, ki živijo kot zajedavci v krvni plazmi
94.  trigonometríja   geometrija, ki se ukvarja z razmerji med stranicami in koti trikotnika
95.  trépang  kitajska jed iz mišične plasti užitnih brizgačev
96.  transgenírati  spremeniti gensko zasnovo s pomočjo tehnologije
97.  toplovòd  naprava iz med seboj povezanih cevi in drugih delov za prevajanje tople vode
98.  tenórsaksofón  saksofon s srednje ležečim tonskim obsegom
99.  tahikardíja  pojav, da srce utripne v minuti večkrat, kot je normalno
100.  šuménka  tableta, ki se zaužije raztopljena v tekočini, zlasti v vodi, in pri raztapljanju šumi
101.  štrúčnica  podolgovata posoda, pletena iz slame, v katero se daje vzhajat štruca
102.  štírivpréga  vprega s štirimi živalmi
103.  škripávka  nazobčan rob levega sprednjega krila nekaterih žuželk za proizvajanje zvokov
104.  ščínkavec  manjša ptica pevka, katere samec je po prsih rdeče rjav
105.  šatúlja  manjša, navadno okrašena škatla, skrinjica za shranjevanje zlasti dragocenosti
106.  svilotísk  rafična tehnika, pri kateri se odtiskuje skozi fino sito
107.  svetovlján kdor je široko, svetovno razgledan
108.  svàt kdor se udeleži praznovanja ob poroki
109.  suspenzórij  priprava za oporo poškodovanega ali obolelega visečega dela telesa
110.  súperstruktúra obsežna celota, sestavljena iz medsebojno povezanih, odvisnih elementov
111.  súmobórec športnik, ki se ukvarja s sumom, tradicionalno japonsko rokoborbo
112.  sukulènt rastline, ki imajo veliko tkiva, vsebujočega vodo
113.  substantivizírati  dati besedi, ki ni samostalniška, samostalniške lastnost
114.  stŕnjenka  močnata jed iz sadja, želatine, mleka, škroba in dodatkov
115.  strankokracíja vladavina ene ali več političnih strank, ki uveljavljajo zlasti svoje interese
116.  stolpíca članek v reviji ali časopisu z izrazito poudarjenim osebnim stališčem avtorja, ki navadno izhaja v določenih časovnih presledkih
117.  stereofoníja  snemanje ali predvajanje zvoka, ki omogoča prostorsko dojemanje
118.  steklárstvo  dejavnost, ki se ukvarja s proizvodnjo in obdelavo stekla, steklenih izdelkov
119.  starínarstvo  zbiranje predmetov starinske vrednosti
120.  sporádičen ki se pojavlja od časa do časa, posamično in navadno na različnih krajih
121.  sporazúmarstvo lastnosti ali ravnanje človeka, ki (rad) sklepa (slabe, nenačelne) sporazume
122.  spodvíhek del prevleke za blazine, ki se zaviha, zapogne
123.  spogledljív  ki izraža naklonjenost, simpatijo do druge osebe, navadno z opaznim pogledovanjem, vedenjem
124.  spodbudílo  redstvo, ki povečuje dejavnost organa, organizma
125.  spéktrofotométer  priprava za merjenje spektrov svetlobe, posnetih na fotografsko ploščo
126.  spázem nehoteno, navadno boleče delovanje mišic, pri katerem se spremeni zlasti njihova napetost, krč
127.  spahováti delati, da so leseni deli, navadno v vzdolžni smeri, tesno sestavljeni, povezani
128.  sóržica  mešanica pšenice in rži
129.  sòodnôsnica  beseda, navadno zaimek v nadrednem stavku, ki kaže na vrsto odvisnika
130.  somnambulíst kdor ponoči v trdnem spanju hodi, kaj dela, ne da bi se tega pozneje spominjal
131.  sonáta instrumentalna skladba z več stavki, od katerih je vsaj eden v sonatni obliki
132.  solínarstvo  gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridobivanjem soli na solinah
133.  slow food  način počasnega prehranjevanja, povezan z zdravo, raznoliko, lokalno hrano in izbrano pijačo
134.  sladkórček  industrijsko izdelana drobna slaščica iz sladkorja in dodatkov
135.  skŕček  količina, navadno izražena v odstotkih, ki pove, za koliko se kaj skrči
136.  sistematizírati  urediti, razvrstiti po določenem sistemu, v določene sisteme
137.  sinicéza združitev dveh samoglasnikov pri izgovoru v en zlog, zlitje
138.  simulátor  naprava, s katero se umetno ustvarjajo delovni pogoji, kot so pri opravljanju določenih nalog, operacij v resnici
139.  sifonófora morski ožigalkarji, ki jih sestavljajo različni polipi in meduze
140.  sesutína  plast zemlje, kamnine, nastala zaradi krušenja, sesipanja
141.  servitút  pravica do delnega omejevanja lastnika pri razpolaganju s svojo lastnino ali do delne uporabe tuje lastnine; služnost
142.  senténca zgoščeno izražena globoka misel, temelječa na življenjski izkušnji
143.  sekatúra povzročanje neprijetnosti, slabe volje s pretiranimi zahtevami
144.  sanktuárij del cerkve, namenjen za glavni oltar in duhovščino
145.  sámoaktualizácija  težnja po uresničevanju osebnostnih zmožnosti
146.  roževína  trdo tkivo, ki sestavlja rogove, nohte, lase
147.  rokôvnik koledar v obliki knjige, v katerem je ob datumu večji prostor za vpisovanje obveznosti, dolžnosti
148.  rododéndron  alpska grmičasta rastlina z rdečimi cveti
149.  robinzonáda  literarno delo iz življenja daleč od civilizacije živečih ljudi, zlasti brodolomcev
150.  roaming  uporaba mobilnega telefona zunaj območja dosega domačega operaterja, navadno v tujini
151.  rezervoár zaprt prostor ali posoda za shranjevanje navadno večjih količin plina, tekočine
152.  respirátor  priprava, ki varuje dihalne organe pred trdnimi snovmi in tekočinami, razpršenimi v zraku
153.  repelènt  sredstvo, ki ščiti pred piki žuželk, klopov
154.  rekonvalescènt  kdor prestane bolezen, a se mora še okrepiti, prebolevnik
155.  rejênec  tuj otrok, ki ga kdo za plačilo vzame v popolno oskrbo
156.  refrákcija pojav, da se spremeni smer valovanja pri prehodu v drugo snov
157.  redkobesédnost lastnost, značilnost redkobesednega človeka
158.  razvédati se  določati svojo lego, položaj glede na določene točke, znamenja
159.  razsódnost sposobnost v težkem položaju razumno, premišljeno ravnati
160.  razmejeváti  določati, označevati mejo med čim
161.  razlúknjati  narediti luknje, luknjice na več mestih
162.  razdišáviti  narediti, da kaj ni več dišeče
163.  rášpa  orodje z drobnimi zobci po površini za obdelovanje nekovinskih predmetov
164.  rádiomehánik mehanik za izdelovanje in popravljanje radijskih aparatov
165.  pustolôvec kdor išče, ljubi pustolovščine
166.  psihomotóričen  nanašajoč se na gibalne učinke duševnih procesov
167.  psíhosociolóški duševen in družben, družbosloven v medsebojnem odnosu
168.  provincializácija  pojav, da postane za kaj značilna neustvarjalnost, moralna in nazorska ozkost
169.  próbiótik  pripravek, ki vsebuje žive mikroorganizme, ki ugodno vplivajo na zdravje človeka, živali
170.  privatíst  kdor ne obiskuje šolskega pouka, ampak opravi samo izpite na šoli
171.  prišepetáti  šepetaje reči, povedati komu kaj, zlasti česar ta ne ve
172.  prigrizováti jesti zalogaje česa zraven česa drugega
173.  prezimovalíšče kraj, prostor, kjer kdo prezimuje
174.  preprógar izdelovalec ali prodajalec preprog
175.  preplastítev  obnovitev površine z nanosom nove vrhnje plasti
176.  premetèn ki zna z iznajdljivostjo, premišljenostjo presenetiti, prevarati
177.  preludírati z glasbilom improvizirati za uvod
178.  prèdznánstven  nanašajoč se na čas pred nastankom določene vede, znanosti
179.  prêfabrikát  vnaprej izdelan gradbeni element
180.  pesimíst kdor vidi vse v življenju slabše, kot je, črnoglednež
181.  ožigálka  s strupeno sluzjo napolnjen mehurček s trnasto cevčico
182.  otísk  poškodba tkiva, kože zaradi pritiska, tiščanja
183.  osónčenost obsijanost zemeljske površine s sončnimi žarki
184.  osládnost  lastnost, značilnost osladnega
185.  oróbkati  odstraniti zrna s storža
186.  organogén ki je nastal iz organizmov
187.  oprhávati z rahlim udarjanjem odstranjevati s česa
188.  opalescénca  spreminjanje barvnih odtenkov kot pri opalu
189.  oksidáza  encim, ki katalizira oksidacijo snovi z molekulskim kisikom
190.  odisejáda  dolgotrajno, dogodivščin polno potovanje
191.  obmêjek  nezoran, travnat del med njivami
192.  novitéta kar se v določenem okolju prvič uvede, pojavi
193.  nimbostrátus  nizek slojast oblak, iz katerega dežuje, sneži
194.  nèzavzétost  lastnost človeka, ki mu manjka zavzetosti
195.  nevtríno osnovni delec brez električnega naboja in brez mase
196.  névrolingvístika  jezikoslovje, ki proučuje možganske procese, ki vodijo razumevanje, tvorbo in znanje jezika
197.  nèsolvéntnost nesposobnost v danem času poravnati svoje plačilne obveznosti
198.  nèpretenciózen  umetniško, strokovno nezahteven
199.  némeza  pravična usoda, pravična kazen, maščevanje
200.  navkljúb izraža, da je dejanje namerno drugačno, kot se želi, pričakuje
201.  nativízem filozofska smer, po kateri so nekatere predstave, nekateri pojmi človeku prirojeni
202.  nastŕgati  s strganjem priti do določene količine česa
203.  nasipína plast peska, proda, mivke, nastala zaradi nasipanja (tekoče) vode, vetra
204.  napovedoválnica  akustično izoliran prostor za napovedovanje oddaj in branje poročil
205.  napleteníčiti  reči, povedati veliko, s številnimi podrobnostmi
206.  namòk namočene kože, namenjene za predelavo v usnje
207.  nalóščiti  dati površini lesk z mazanjem in drgnjenjem
208.  nahújskati  spodbuditi k dejanjem, slabim, škodljivim za družbo
209.  naelektrizírati  močno vznemiriti, razvneti
210.  nàdprostóren ki po pomembnosti, veljavnosti presega določen prostor
211.  aerobióza pridobivanje življenjske energije z uporabo prostega kisika
212.  agoníja smrtni boj, umiranje
213.  alterácija sprememba, menjava
214.  antropocentrízem  nazor, da je človek edini subjekt vsega, kar je
215.  apodíktičen  ki izraža popolno gotovost in ne trpi ugovora
216.  avdiénca  uradni sprejem pri visokem dostojanstveniku
217.  bakláti  goreti z močnim, zaganjajočim se plamenom
218.  baldahín streha iz dragocene tkanine, nebo
219.  balovína  trava kraških pašnikov z dolgimi resami v cvetih
220.  batiskáf  podmornici podobna naprava za raziskovanje večjih morskih globin
221.  beatifikácija proglasitev za blaženega
222.  bestiálnost  živalska okrutnost, zverinstvo
223.  bibliofíl  ljubitelj in zbiralec knjig, zlasti starih in dragocenih
224.  bílingvízem  znanje in redna raba dveh jezikov; dvojezičnost
225.  bòbstèza  umetno zgrajena proga za vožnjo z bobom
226.  boksít  ruda, iz katere se pridobiva aluminij
227.  botulízem  zastrupitev s konzervirano hrano, okuženo z bakterijo
228.  brêjost  stanje breje živali
229.  brezpokójnost  stanje brez pokoja, miru
230.  briketárna  obrat za izdelovanje briketov
231.  budítelj kdor si prizadeva za nacionalni, politični in kulturni dvig naroda
232.  burlésknost  groba šegavost, norčavost
233.  carízem  vladavina z neomejeno carjevo oblastjo
234.  ceráda  velik kos blaga iz nepremočljivega platna, posebej pripravljen za pokrivanje
235.  ciklofreníja duševna bolezen, ki se izmenično pojavlja v obliki manije in depresije
236.  ciklonizírati  uničevati mrčes s plinom ciklonom v zaprtih prostorih
237.  címetovec  tropsko drevo, katerega posušeno lubje se uporablja kot dišava
238.  cirkulárka  stroj z nazobčano okroglo rezilno ploščo, krožna žaga
239.  cirokúmulus  oblak v obliki majhnih belkastih kopic v velikih višinah, ovčice
240.  čájevka   rumena kitajska vrtnica z vonjem po čaju
241.  čásnik  dnevno ali tedensko glasilo za obveščanje javnosti
242.  častílec  kdor koga ali kaj časti, občuduje
243.  čebelárstvo gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem čebel
244.  čevljárstvo obrt za izdelovanje ali popravljanje obutve
245.  človekoljúb  kdor ljubi ljudi in jim rad pomaga
246.  čokohólik  kdor pretirano uživa čokolado
247.  čudovíšče  nenavadno, fantastično bitje ali stvar
248.  čuvárka ženska, ki si prizadeva, da se kaj ohrani
249.  čvekálnica  internetna storitev, ki omogoča sočasno komunikacijo med uporabniki; klepetalnica
250.  daljínec elektronska priprava za krmiljenje in usmerjanje delovanja elektronskih naprav
251.  damjakovína  usnje iz damjakove kože
252.  dárker  pripadnik mlajše generacije, katerega način življenja se kaže v oblačenju v črno
253.  davkoplačeválec kdor mora plačevati davek
254.  decénten  ki ne vzbuja pozornosti; nevsiljiv, zadržan
255.  dedúkcija  sklepanje iz splošnega na posamezno
256.  defléktor  priprava, ki (pre)usmerja tok plina, vode, vetra v zaželeno smer
257.  dehumanizácija  odvzem, odstranitev človeških vrednot, dostojanstva; razčlovečenje
258.  deinstitucionalizácija  odvzem ustaljene, zakonske oblike
259.  dekantírati   odlivati bistro tekočino z usedline
260.  deklíščina pogostitev, na katero povabi nevesta pred poroko svoje prijateljice
261.  dekúbitus  rana na telesu, nastala zaradi dolgega ležanja; preležanina
262.  deménca  oslabitev, zmanjšanje umskih sposobnosti
263.  demistifikácija odprava, odstranitev mističnosti s česa
264.  demoralizátor  kdor povzroča upadanje ali izgubljanje poguma, bojevitosti
265.  dendrografíja nauk o drevju in drugih lesnatih rastlinah
266.  denominírati  uvesti novo denarno, vrednostno enoto v zameno za večje število starih
267.  depopulácija upadanje števila prebivalcev na določenem območju
268.  detánt popuščanje (napetosti) v medsebojnih odnosih, zlasti političnih
269.  dezorientácija  pomanjkanje, izguba orientacije, zlasti idejne
270.  diabétik kdor ima sladkorno bolezen
271.  diafíza  srednji vzdolžni del dolge cevaste kosti
272.  dietétika  nauk o posebni in pravilni prehrani, zlasti za bolnike
273.  difamírati jemati komu ugled; blatiti, sramotiti
274.  digresíja odmik od glavnega, bistvenega, odstopanje
275.  dihotomíja  delitev, ločevanje na dva med seboj nasprotna dela
276.  dirkalíšče  posebej urejen prostor za dirke
277.  dozdévek   nejasno sklepanje, misel, da je kaj verjetno, resnično
278.  drevoréd cesta z vrsto dreves na eni strani ali na obeh straneh
279.  dvóústničnik  soglasnik, tvorjen z obema ustnicama
280.  ébenovec  tropsko drevo, ki daje dragocen trd, temen les
281.  efedrín  alkaloid, ki poživljajoče deluje na avtonomno živčevje in krvni obtok
282.  egomán  kdor pretirava v občudovanju samega sebe, zlasti svoje moči
283.  ekléktik  kdor prevzema in spaja različne sisteme, poglede, ugotovitve
284.  ekodúkt umetni prehod za varno gibanje divjih živali prek avtoceste
285.  ekspeditívnost  sposobnost za hitro, spretno opravljanje česa
286.  ekspresíven  ki izraža ali vzbuja čustveno prizadetost
287.  eléktrokardiográm  grafični prikaz razlik v električnih potencialih v srčni mišici
288.  eléktroluminiscénca sevanje za snovi značilne svetlobe pod vplivom električnega toka
289.  emocionálec  kdor ne skriva emocij oziroma jih javno izraža
290.  entelehíja  gibalo smotrnega razvoja česa do popolne, dovršene oblike
291.  estrádnik  slavna, znana oseba s področja popularne kulture
292.  evolutíven ki se postopno spreminja, navadno v popolnejše, bolj dovršene oblike; razvojen
293.  falcon poslovno letalo francoskega proizvajalca Dassault Aviation
294.  filantróp  kdor ljubi ljudi in jim rad pomaga, človekoljub
295.  fiziatríja  veda o poškodbah, obolenjih gibalnega sistema telesa in o njihovem zdravljenju
296.  flokíst  jadralec, ki upravlja vitel floka pri jamboru
297.  fluorografírati  rentgensko slikati prsni koš na filmski trak
298.  formulácija  besedna oblika izrazitve česa
299.  gádina  luknja, kraj, kjer so gadje
300.  galvanométer   priprava za merjenje šibkega električnega toka
301.  géopsihologíja nauk o vplivu zemljepisnih faktorjev na človekovo duševnost
302.  glíptika   izdelki iz poldragih kamnov, kovine ali stekla z vrezano ali reliefno podobo
303.  grádel  močna lanena ali bombažna tkanina za žimnice, delovne obleke
304.  grafomaníja  bolezensko nagnjenje k čezmernemu pisanju
305.  hárfa  glasbilo trikotne oblike s strunami, na katere se brenka s prsti obeh rok:
306.  havána cigara iz boljših vrst tobaka, zlasti kubanskega
307.  hegemoníja  vodilen, gospodujoč položaj, zlasti v politiki, nadvlada
308.  heráldika  veda o grbih, grboslovje
309.  hídromeliorácija  izboljševanje zemljišč z osuševanjem ali namakanjem
310.  híperinflácija  čezmerno, veliko upadanje kupne moči denarja
311.  ígelnica  del pletilnega stroja, v katerem so nameščene igle
312.  ikebána skupek navadno nesimetrično razporejenih, harmonično učinkujočih cvetlic, rastlin
313.  infiltrát  tkivo, prepojeno s tujimi snovmi, tekočinami, celicami, prepojina
314.  inkriminácija  obdolžitev, obtožba
315.  interiorizírati  narediti, da postane kaj notranje, osebno, ponotranjiti
316.  intuicionízem  filozofska smer, po kateri je intuicija glavni vir spoznanja
317.  izobár element, ki ima enako atomsko maso kot določeni element
318.  izpodjéda kraj, prostor, ki nastane zaradi izpodjedanja zemlje
319.  izséljenec kdor se izseli v tujino
320.  izvírnež  kdor se po določeni lastnosti, nazorih, navadah loči od drugih
321.  jájčevec  enoletna kulturna rastlina ali njen jajčasti sad
322.  jámarstvo  obiskovanje, odkrivanje, raziskovanje podzemeljskih, kraških jam
323.  jarovizácija vplivanje na kaleče seme z ustrezno nizko temperaturo, da se pospeši razvoj rastline
324.  jérovica  rodovitna rdeče rjava prst na krasu
325.  kaligrafíja pisanje z lepimi, čitljivimi črkami, lepopisje
326.  kalílnica  delavnica, obrat za kaljenje kovinskih predmetov
327.  kalorifêr električna priprava, iz katere piha topel zrak za ogrevanje prostorov
328.  kánava  vezava, ki daje tkanini luknjičav videz
329.  kapacitívnost  razmerje med množino elektrine in napetostjo na kondenzatorju
330.  karabín podolgovata kovinska priprava z vzmetnim jezičkom za pripenjanje
331.  karakál  ris z velikimi uhlji, ki živi v stepah in puščavah Afrike in Azije
332.  karírast ki ima večbarven vzorec v obliki pravokotno se križajočih črt, prog
333.  katatoníja skupek psihomotornih bolezenskih znamenj
334.  klarinét  pihalni instrument z višjim tonskim obsegom
335.  klementína  južno drevo, križanec mandarine in pomaranče, ali njegov sad
336.  klestílnik priprava za sekanje, obsekavanje, navadno z ukrivljenim koncem
337.  klorofórm  brezbarvna hlapljiva tekočina, ki ima narkotični učinek
338.  kòencím  nebeljakovinska spojina, ki se veže z encimi in omogoča njihovo delovanje
339.  kofeín alkaloid v kavi, čaju, kakavu, ki poživljajoče deluje na centralno živčevje
340.  kompózitum  beseda, nastala z združitvijo dveh ali več besed
341.  kongéstija pojav, da se ožilje kakega dela telesa prenapolni z arterialno krvjo, naval krvi
342.  krasoslôvje veda o krasu, kraških pojavih: razvoj, zgodovina krasoslovja
343.  kritizêrstvo pristransko, tendenciozno ugotavljanje negativnih lastnost
344.  kvórum  za sklepčnost potrebno število članov, glasovalcev
345.  ladjedélništvo dejavnost, ki se ukvarja z graditvijo in popravljanjem ladij
346.  laktóza disaharid, ki je v mleku, mlečni sladkor
347.  lénta  širok trak, ki se nosi poševno čez prsi kot del ali znak visokega odlikovanja
348.  leták  list papirja z obvestilom, vabilom, reklamo, ki se deli v javnosti
349.  letovíščarstvo preživljanje letnega dopusta, počitnic zunaj stalnega bivališča
350.  linearízem  likovno izražanje s črtami in ravnimi ploskvami
351.  maéstro  naslov zlasti za starejšega, uglednega skladatelja, dirigenta, mojster
352.  magdalénka  redovnica reda, ki se ukvarja zlasti s strežbo bolnikov
353.  magnetofón priprava za zapisovanje in predvajanje zvoka s pomočjo magnetnega traku
354.  mainstream  ideje, stališča ali dejavnosti, ki jih večina ljudi sprejema in jih ima za običajne
355.  marginálec  kdor ni vključen v družbeno dogajanje, življenje, obrobnež
356.  mečkánka  izdelek iz tkanine ali drugega materiala, ki ima zmečkano, nagubano površino
357.  meditírati  globoko premišljevati, razmišljati: meditirati o življenju
358.  memoaríst  pisec spominov
359.  mesečínast  svetel od mesečine, mesečen
360.  metronóm  priprava za natančno določanje hitrosti izvajanja skladb
361.  mikologíja  veda o glivah, gobah
362.  miroljúbje ljubezen do miru in težnja po mirnem reševanju problemov, sporov
363.  mistifikátor kdor vara, zavaja koga, zlasti z na videz resničnimi trditvami, sporočili
364.  mnogokótnik  premočrtni lik s tremi ali več stranicami
365.  mračnjáštvo miselnost, ki nasprotuje svobodi, napredku, kritičnemu mišljenju