https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/go/555/1834/OTVORITEV_SOBE_POBEGA_V_DVORCU_RAKICAN
http://www.zniders.com/

POLITIKA

Tišinski občinski svetniki niso potrdili predlog rebalansa proračuna

Tišina, 28.01.2020 ob 15:55  

Na dnevnem redu 9. redne seje Občinskega sveta Občine Tišina, ki je potekala 27. januarja 2020, je bila uvrščena tudi točka dnevnega reda: Predlog rebalansa proračuna I Občine Tišina za leto 2020.

 

Članice in člani občinskega sveta predloga rebalansa niso potrdili. Rezultat glasovanja je bil 5 ZA, 7 PROTI, 3 niso glasovali. Še posebej je zanimivo, da na predlog rebalansa ni bil vložen noben amandma, ter so vsi odbori predlog rebalansa potrdili soglasno.

Seveda imajo dejana tudi posledice, s katerimi želijo na tišinski občini seznaniti javnost, in sicer:

- "Predlog rebalansa je v prvi vrsti vključeval pogodbene obveznosti občine iz preteklega obdobja in z dejstvom, da so bile predhodno le te potrjene tudi s strani članov občinskega sveta ob pripravi proračunov, rebalansov, potrjenega Sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije ceste Petanjci – Tišina …

- Ravno na podlagi podpisanega sporazuma in sprejetega rebalansa za leto 2019 je občina Tišina z Ministrstvom za infrastrukturo in izvajalcem del podpisala tripartitno pogodbo in prevzela svoj del obveznosti, ki pa jih sedaj ne bo mogla dokončno poravnati. Ob tem se nam poraja vprašanje, kako nadaljevati pogajanja z pristojnimi službami, ko pa smo sedaj glede na nastalo situacijo neresen partner, ki svojih obveznosti ne bo mogel poravnati. Naj vas ob tem seznanimo, da bodo v takem primeru vse zapore cest, vsi napori za nadaljevanje rekonstrukcije državne ceste R2-441, odsek 1298 Murska Sobota – Gederovci in rekonstrukcijo državne ceste R2-440 odsek 1294 Petanjci, Gederovci, Krajna zaman, saj bo občina izpadla kot ne resen parter.

- V okviru rekonstrukcije ceste skozi Tišino je prišlo do zmanjšanja parkirnih mest, zato smo z Direkcijo uspeli skleniti dogovor, da se uredi novo parkirišče, na katerem 15 parkirnih mest sofinancira Direkcija, 6 pa občina. Še posebej je »čudno« ko me člani občinskega sveta sprašujejo kje naj parkirajo občani, ko pridejo na občinsko upravo. V kolikor ta sredstva ne bomo porabili v letu 2020 se nam bo zgodili, da bomo ostali brez zagotovljenih sredstev.

- Med pogodbenimi obveznostmi, ki jih ne bomo mogli poravnati ostaja tudi končno plačilo za investicijo položitve novega vodovodnega omrežja, ki je potekal sočasno z rekonstrukcijo ceste skozi Tišino. Spet bomo neresen partner do izvajalca del.

- V letu 2019 smo oddali še zadnja dva zahtevka za Agromelioracije na komasacijskem območju Krajna in Borejci. Za čas od obveznosti plačila situacij pa do povrnitve sredstev s strani ARSKTRP smo najeli premostitveni namenski kredit, za katerega smo prejeli soglasje s strani Ministrstva za finance, rok za vračilo le tega pa je 29. februar 2020. Tudi teh obveznosti zaradi ne sprejetega rebalansa ne bomo mogli izpolniti, kar pomeni nove težave tako na Ministrstvu za finance kot na banki, pri kateri imamo najet premostitveni kredit. Ali bomo situacijo lahko rešili, ne vemo.

- Državni proračun nam omogoča črpanje nepovratnih in povratno kreditnih sredstev – 23. člen ZFO-1, sredstva smo planirali za nadaljevanje investicije Komunalna ureditev Murski Črnci II. faza, prva je bila izvedena v letu 2019 in nadaljevanje pomeni zaključek predmetne investicije. Tudi teh sredstev ne bomo mogli počrpati, saj ob pripravi proračuna za leto 2020, ki smo ga pripravljali ob koncu leta 2018 nismo razpolagali z višino sredstev, ki jih je sedaj namenila država, saj še ni bila sprejeta področna zakonodaja in spet bo kriva občinska uprava.

- Zaradi nesprejetja rebalansa se ne bo uredilo parkirišče pri pokopališču v Gradišču za katerega se je pridobilo gradbeno dovoljenje.

- Vprašljivo je sodelovanje občine Tišina pri projektu »Izposoja koles« iz programa LAS Goričko,

- Prav tako je vprašljiva sofinanciranje projekta namakalnega sistema na igrišču NK Tišine,

- Na seji so bili sprejeti letni programi, ker pa le ti sedaj niso usklajeni z veljavnim proračunom, ne moremo pripraviti javnih razpisov. Kdaj bodo javni razpisi lahko objavljeni in kdaj bodo društva lahko prejela sredstva za sofinanciranje dejavnosti nam ni znano.

Foto: arhiv Pomurec.com

Dolžni smo vas seznaniti, da v kolikor ne bomo poravnavali svojih pogodbenih obveznostih, lahko pogodbeni partnerji izkoristijo instrument izvršbe na transakcijskem računu Občine Tišina. To pomeni, da se bo občina znašla na seznamu neplačnikov in se posledično ne bo mogla prijaviti na javne razpise, niti uspeti na javnem pozivu za dodelitev javnih del. Posledice takšne odločitve, bomo čutili vsi občani še leta," je zapisal župan Občine Tišina Franc Horvat, dipl. ing. zoot.

    Fotogalerija