https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje

INTERVJU

Dr. Jana Grah: »Naša želja je, da postanemo Strokovni center v Pomurju«

Osnovna šola IV, 28.12.2021 ob 6:00  

V sklopu projekta Pomurske novice, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo, vam predstavljamo pomurske šole in ravnatelje. Tokrat smo se pogovarjali z ravnateljico Osnovne šole IV Murska Sobota dr. Jano Grah.


Dr. Jana Grah je ravnateljica Osnovne šole IV Murska Sobota. Svojo izobraževalno pot je najprej zaključila na dodiplomskem študiju v Bratislavi na Slovaškem. Prav tako si ji pridobivala svoje prve izkušnje v šolstvo na Slovaškem. Tako da ima glede dela iz prve vpogled na primerjavo dela v obeh državah. V Sloveniji pa živi že več kot dobrih 20 let. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je nato zaključila svoj magistrski študij iz specialne in rehabilitacijske pedagogike. Nato pa je svojo izobraževalno pot nadaljevala in si pridobila še znanstveni naziv doktorica znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike. V Sloveniji je svojo poklicno pot nadaljevala kot učiteljica za otroke s posebnimi potrebami za izvajanje dodatne strokovne pomoči v rednih osnovnih šolah. Zadnji 14 let pa je bila zaposlena kot svetovalka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Kjer se je zraven poleg osnovnih nalog vključevala v različne projekte na domačem in na mednarodnem okolju. Doda, da je prav ponosna, da je bila tudi urednica enega zelo popularnega ter priporočljivega priročnika: "Vključujoča šola", kar je bilo tudi njeno področje raziskovanja. Priročnik združuje strokovna, znanstvenoraziskovalna in osebna spoznanja avtorjev – svetovalcev, ki podpirajo razvoj vključujoče šole. Zadnjih šest mesecev pa je zaposlena na Osnovi šoli IV Murska Sobota, kjer je prevzela položaj ravnateljice.

Pove, da na Osnovni šoli IV Murska Sobota izvajajo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, poseben program vzgoje in izobraževanja, vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami in mobilno specialno pedagoško službo na osnovnih šolah v vrtcih v Pomurju. V prilagojenem izobraževanem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom se izobražujejo otroci od 1-9. razreda. V poseben program vzgoje in izobraževanja pa se vključujejo otroci že pri šestih letih in so lahko v njem vključeni najdlje do 26. leta starosti. Za vsakega učenca mora šola najprej pripraviti individualiziran program in tako se njihovi učenci vpeljejo skozi vse stopnje programa, kar je tudi njihov cilj. Tako pridobivajo standardna znanja. Ob tem pa je njihovo prizadevanje usmerjeno v to, da bi postali učenci čim bolj samostojni in neodvisni v svojem življenju. Saj je splošen cilj programa učence pripraviti na njihovo življenjsko pot v samooskrbi in čim večji samostojnosti. V posebnem programu izobraževanja večino poučujejo večinoma specialni rehabilitacijski pedagogi, s starejšim nazivom defektologi. V tem programu pomagajo učencem pri negi in dnevnih opravilih. Tukaj so zaposleni tudi njihovi varuhi, negovalci in spremljevalci. Mobilna specialno pedagoška služba pa se izvaja na rednih osnovnih šolah. To so njihovi kolegi specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi, pedagogi, socialni pedagogi. Skratka vsi tisti, ki nudijo po potrebah pomoč, tako otrokom kot strokovnim delavcem v rednih osnovnih šolah ali pa v vrtcih. Trenuten obseg teh ur na leto, ki jih izvedejo, pa znaša okrog 450 ur. To delo pa opravlja nekje 30 njihovih strokovnih delavcev širom Pomurja in tako pomagajo vsem, ki njihovo pomoč potrebujejo.

Vzgojna skupina pa je v bistvu vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami. Vanj pa se lahko vključi vsak učenec njihove šole, ki potrebuje več pomoči pri učenju ali socializaciji oziroma prihaja iz bolj oddaljenega kraja. Učenci bivajo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Murska Sobota-CŠOD. To je bivši dijaški dom Murska Sobota, kjer jim vzgojitelji pomagajo pri učenju, osvajanju socialnih veščin, skrbijo za zdrav način življenja in jim pomagajo pri skrbi zase. Učenci so v vzgojno skupino vključeni med tednom, skozi vikend, počitnice in tudi po potrebi pa se vračajo domov oziroma kjer prvotna osnovna družina ni urejena pa v rejniške družine. V CŠOD imajo poseben oddelek, kjer učenci pridobivajo še dodatna znanja in podporo in mogoče eno toplino in naročje, s katerim premostijo tisto institucionalno namestitev. Gre za program, ki nudi njihovim učencem veliko podporo. Tam tudi doživijo marsikaj kar zaradi drugih okoliščin zanje mogoče neugodnih ne bi doživeli. 

V šolskem letu 2014 so na Osnovni šoli IV začeli izvajati tudi brezplačne prostovoljne svetovalnice za otroke in starše z namenom, da bi zapolnili vrzel specialno pedagoškega svetovanja in podpore javni mreži. Ker ravno to primanjkuje v Pomurju. Od leta 2017 pa do leta 2020 so dejavnost razširili tudi z drugimi partnerji v okviru pilotnega projekta: "Mreža strokovnih institucij za podporo otrok s posebnimi potrebami in njihovim družinam", pod skupnim imenom Strokovni center Pomurje. Ta projekt se je nato leta 2020 zaključil. Ampak ker sami vidijo potrebo in je še vedno izrazito prisotno povpraševanje po njihovih službah in stroki nadaljujejo v okviru šole z nalogami Strokovnega centra. Tako ostaja tudi po koncu projekta del dejavnosti na OŠ IV Murska Sobota, čeprav v manjšem obsegu kot je bil projekt. Ampak se trudijo, da zagotovijo tisto pomoč, ki jo njihovi učenci ter starši ter tudi učitelji z drugih šol potrebujejo. Poudari pa, da je to en velik korak oziroma "ena velika zvezdica", ki bi si jo želeli še bolj širiti, da bi res zažarela in bi v razvoju res dosegli, da postanejo strokovni center.

Njihovo osnovno šolo s prilagojenim programom trenutno obiskuje 135 učencev iz 23 pomurskih občin. Učenci so razporejeni v 17 oddelkov. Njihovi oddelki so drugačni kot oddelki v osnovnih šolah. So bistveno manjši, saj so pri njih normativ malo nižji. Ampak vanje vključujejo otroke z različnimi težavami, motnjami in zadnjem času s kombinacijo več motenj. Vse to jih tudi zavezuje, da iščejo pomoč in poti, kako tem otrokom prenesti maksimalno količino znanja in jih optimalno pripraviti na samostojno življenje. Zato se vključujejo tudi v druge projekte. Projekti, v katere se pa vključujejo, pa so mednarodni projekti ali projekti na nacionalni ravni. V zadnjih 20 let se je nekoliko krat povečalo število otrok, ki obiskuje njihovo šolo. In tudi število otrok, ki imajo različne kombinacije motenj. V letošnjem šolskem letu imajo 34 učencev s težjo in najtežjo gibalno oviranostjo, imajo 24 učencev z diagnosticiranimi težkimi oblikami epilepsije. Imajo pa tudi 33 učencev s kombinacijami dolgotrajnih bolezni. Imajo tudi otroke z avtizmom ter z motnjo pozornosti. Tako imajo odprta vrata za vse te otroke, ker specializiranih ustanov za te otroke v Pomurju ni. In prav zato vsakodnevno izpolnjujejo njihovo vizijo, ki se nanaša, nato, da so vrline, kot so strokovnost, delavnost, strpnost in prijaznost njihovo vodilo pri delu. In vse to dobijo vsi tisti, ki jih obiščejo. 

Kljub številčnim omejitvam, ki jih njihovi učenci imajo, so vključeni v različne domače in mednarodne projekte, na natečaje in prireditve. Njihovi učenci so vključeni tudi športni program "Zlati sonček" in »Krpan«. Prisostvujejo tudi v plavalnem tečaju, kjer se učijo plavati. V mednarodnem uveljavljenem programu celostne okoljske vzgoje »Ekošola« spodbujajo in večajo ozaveščenost o trajnostnem razvoju med njihovimi učenci. Doda, da so ponosni za nagrado, ki so jo prejeli v projektu "Ekošole". Gre za Mednarodni program LEAF – Znanje o gozdovih, kjer so nagrado prejeli na mednarodni ravni. Ob vsem tem pa se v neformalnih oblikah izobraževanja trudijo, da učenci dobijo res tista praktična znanja, ki jih v svojem življenju potrebujejo. Posebnost, drugačnost želijo tudi preko neformalnih oblik vključevanja in učenja, skozi njihove in tudi njene oči, prebijati stigme v družbi. In pokazati, da je tudi drugačnost del našega življenja. Njihovi učenci se povezujejo tudi z učenci drugih osnovnih šol. Gre za projekt »Socialna inkluzija«. Vključili so se tudi v projekt društva »UP-ornik«. Iz odpadnega papirja tako izdelujejo papirnate ladjice, ki jih društvo mora izdelati. Društvo mora izdelati določeno količino ladjic. Tako so na neki način povezani z drugimi učenci z drugimi osnovnimi šolami. S teh ladjic bo nastala nato umetnina, ki bo nato razstavljena v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. V letošnjem šolskem letu bodo zaključili večletni projekt »Spodbujanje socialne vključenosti« otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Tukaj imajo konzorcijskega partnerja Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. V okviru projekta aktivno sodelujejo z eko-socialno kmetijo Kocljevina, kamor njihovi učenci pomagajo hodit opravljat delo, kot je na primer luščenje fižola in pobiranje bučnih semen. Torej vsa lokalna opravila, ki jih lahko potem v domačem okolju lahko pomagajo opraviti.

Prav tako njihove otroke učijo o zdravem življenjskem slogu. Vključeni so tudi v "Šolsko shemo sadja, zelenjave in mleka". Tako praviloma v določenih obdobjih naročajo malo večje količine sadja in zelenjave in tako učijo otroke zdravo živeti v zdravi šoli. Tudi »Varno s soncem« je njihov projekt, ki ga peljejo. Peljejo tudi projekt »Gremo mi v gozd«. Zelo se povezujejo z naravo. Za njihove učitelje, ki so vedno več zaradi okoliščin, povezanih z omejitvami, so se odločili in vključili dvoletni projekt »Dvig digitalne kompetentnosti«, da dvignejo njihovo raven računalniške usposobljenosti. S tem upajo, da bo tako še bolj kvalitetno izpeljan pouk za njihove učence, če bo slučajno spet prišlo do tega, da se bodo morali šolati na daljavo. »Varno in spodbudno učno okolje« pa je projekt Zavoda RS za šolstvo. In pri tem se nekako vsak dan trudijo, da bi bila šola vsakodnevno tako za njihove zaposlene kot za učence prijetna izkušnja ter doživetje. 

Doda pa, da peljejo še en zanimiv projekt »Mreža šolski pes«. Skupina vzgojno-izobraževalnih delavcev društva Tačke pomagačke, ki so tudi vodniki terapevtskih psov, je v sodelovanju s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo ustanovila Mrežo Šolski pes. Združuje vzgojno-izobraževalne ustanove, ki v svoje delo redno vključujejo delovanje šolskega psa. Ena njihova učiteljica ima takega psa, ki ga občasno pripelje v šolo in k otrokom, ki ga potrebujejo. Dejansko pa pes pomaga pri vzpostavljanju kontaktov in pri socialnem vključevanju. Ta pes je terapevtski in vse skupaj je to za otroke zelo pomirjajoče. Ko so nemirni pri pouku, jim pomaga. Tako da imajo s tem projektom zelo dobre izkušnje. In otroci so zelo srečni, ko so vključeni v ta projekt.

Poudari, da že več kot 20. let v prazničnem decembru organizirajo dobrodelno prireditev »Podarimo srečo«. V preteklih letih so se vključevali v program tudi njihovi učenci. Njihova šola se je potem v mesecu novembru in decembru spremenila v Božičkovo delavnico. In zraven pouka so v prostem času ter po pouku otroci potem radi ostajali in skupaj pripravljali program. Ta dobrodelnost se jim splača in se jim povrne predvsem v tem, da se vedno več otrokom omogoča optimalno vključevanje.  Saj so iz sredstev, ki so jih prejeli, na tej dobrodelni prireditvi lahko kupili veliko pripomočkov, kot so: terapevtski pripomočki za otroke, opremili so lahko senzorno sobo s tem denarjem, kupili so lahko Orffove instrumente in dvižne pripomočke, ki jih potrebujejo njihovi varuhi za nego otrok. Pravzaprav so v prejšnjem decembru sredstva namenili, ko je bil čas epidemije najšibkejšim družinam iz njihovih socialnih okolij. 

Tako so pričarali mnogim družinam poseben čar pred božiča in malo bolj so napolnili njihovo mizo. Letos so se spet zaradi omejitev in ukrepov, ki so odločili, da varujejo njihove učence. Zato so se ob podpori Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Art Music Records in Lions kluba Murska Sobota odločili, da bodo z znanimi slovenskimi glasbeniki izpeljali koncert, ki je potekal 23. decembra v Murski Soboti. Za vse tiste, ki pa so jih želili podprti z udobja svojega doma, pa je bil urejen tudi neposredni prenos koncerta iz dvorane. Dodala pa je, da je bilo letos zbiranje prispevkov namenjeno za nakup specifičnih naprav in pripomočkov za avtistične otroke, za gibalno ovirane otroke in za te, ki imajo kombinacijo vsega tega.

Vodenje šole je ravnateljica prevzela pred 6 meseci, zato je letošnje leto namenila spoznavanju celotne institucije, učencev, staršev in njenih sodelavcev ter njihovih močnih področij. V svoji viziji ob prevzemu mandata, pa je že takrat izrazila željo, da bi nadaljevala z vsem dobrim, kar je bil na šoli že razvito in bi to izpolnjevala. Ker se nikoli naj ne bi zadovoljili s tem, kaj imaš in dosežeš. Vedno si moraš nato zadati višje cilje. Nekako si je postavila cilj in to je, da se vzpostavi: moderna, spodbudna in prijazna, šola za učence in tudi za njihove zaposlene. Saj njihovi zaposleni opravljajo naporno delo, ki ga opravljajo izredno kakovostno. Vsi so zelo marljivi in iznajdljivi, ker je sredstev čedalje manj. Tudi zato so potrebi podpore od zunaj. Saj so največja šola s posebnimi potrebami s prilagojenim programom v Pomurju.

V naslednjih dveh letih doda jih čaka ureditev prizidka k njihovi šoli. Z veseljem poudari, da so za ta prizidek bili uspešni na razpisu za javna sredstva. Z Mestno občino Murska Sobota, pa so se že menili o začetku gradnje. Imajo tudi že gradbeno dovoljenje in sedaj čakajo na sprejem proračuna. Prav tako so v dogovoru z Mestno občino Murska Sobota, pripravili načrt za energetsko obnovo obstoječe stavbe, ki jo sicer peljejo postopoma. So mladi kolektiv z veliko željo po znanju in napredku, kar jo kot ravnateljico veseli. Omenjen kolektiv sestavljajo zelo aktivni učitelji in sodelavci in tako upa, da jim bo s pridnim ter marljivim delom tudi v prihodnje uspelo, seveda ko bo zakonodaja prišla do te točke, da bodo res postali Strokovni center Pomurja. Tako bodo lahko pomagali otrokom, starejšim in tudi drugim osnovnim šolam v regiji.

 Več fotografij v spodnji galeriji...

    Fotogalerija