https://www.pomurec.com/go/194/Oglasevanje
https://www.ris-dr.si/
http://www.zniders.com/

POLITIKA

Iz računa Občine Turnišče »izginilo« skoraj pol milijona

Turnišče, 21.03.2016 ob 13:00  

Na spletni strani Občine Turnišče je bilo objavljeno notranje revizijsko poročilo za leti 2014 in 2015, v katerih je bilo ugotovljeno, da se knjigovodska stanja ne ujemajo z dejanskimi stanji na računih občine in še veliko drugih nepravilnosti v zvezi z delovanjem občine.


Obseg opravljene revizije

Opravljena revizija se je nanašala na področja ocene notranjih kontrol in sprejetih aktov, na ustreznost letnega poročila in zaključevanje leta 2014, ter na proračuna za leto 2015 in 2016. Revizija je bila opravljena na podlagi pregledane dokumentacije in osebnih razgovorov.

Primopredaja poslov med prejšnjim županom in novo županjo brez bistvenih sestavin

Med drugim je v revizijskem poročilu zapisano, da je zapisnik in leta 2014 sestavljen ob primopredaji poslov brez bistvenih sestavin, kot so seznam veljavnih aktov in odlokov z datumi sprejetja, ter potrebnimi popravki ali dopolnitvami. Prav tako ni vseboval sredstev v pridobivanju in stanje investicij v teku, ter določenih računovodskih podatkov v zvezi z razpoložljivimi denarnimi sredstvi, neplačanimi prihodki in neplačanimi odhodki.

Previsoko izplačane plače

Revizija je ugotovila, da ena izmed javnih uslužbenk prejema previsoko plačo, saj bi po mnenju revizije morala biti uvrščena v 25. plačilni razred, namesto 31. plačilnega razreda. Ugotovili pa so še druge manjše nepravilnosti pri izplačilu plač.

Občina brez določenih pravilnikov, neustrezna sistematizacija in zaposlena brez ustrezne izobrazbe

Iz revizijskega poročila še izhaja, da občina ni imela sprejetih pravilnikov o računovodstvu in popisu. Prav tako občina nima ustrezno urejene sistematizacije za uslužbenko zadolženo za finančno računovodske zadeve. Revizorji so ugotovili, da navedena javna uslužbenka nima ustrezne izobrazbe za delo, ki ga opravlja.

Imenovati in zaposliti bodo morali direktorja občinske uprave z vidika zmanjševanja tveganj in vzpostavitve kontrolnih mehanizmov. Nova zaposlitve so možne šele po sprejetju proračuna za leto 2016.

Foto: obcinaturnisce.si

Neustrezno izkazana sredstva in manjka pol milijona evrov

Revizija je pokazala, da je med denarnimi sredstvi izkazanimi v zaključnem računu in sredstvi, ki jih izkazuje bilanca in TRR občine na dan 31.12.2014 znašala 302.912 Eur. Občina Turnišče je v letu 2014 v okviru izvrševanja proračuna večkrat porabila preveč sredstev, kakor je bilo to predvideno po proračunu, kar je nedopustno in neskladno z zakonom, saj lahko predstavlja uvedbo prekrška zoper župana.

Revizija je pokazala na neverodostojno izkazovanje sredstev na računih občine. Saj občina na svojih računih nima sredstev v višini nekaj več kot 366 tisoč evrov, ki so navedena v splošnem delu proračuna. Enaka zgodba je pri knjigovodsko prikazanih sredstvih rezervnega sklada v višini več kot 174 tisoč evrov, ki jih občina prav tako nima na računu. Pri pregledu proračunov za leto 2015 in 2016 so ugotovili le manjše pomanjkljivosti v splošnem delu proračuna, sicer pa je proračun za leto 2016 v vseh pomembnih pogledih ustrezen.

Glede na ugotovitve revizije, v katerih so razkrili pomembne napake na področju finančno-računovodskega poslovanja mora občina najkasneje do 15. maja pripraviti odzivno poročilo, v katerem mora navesti vse sprejete ukrepe in katera priporočila je že začela izvajati.

    Fotogalerija